Szczegóły posta:
Udostępnij:
Przejdz do innego posta:

Szkolenia Ttrain the Trainers

TRAIN THE TRAINERS to autorski program szkoleniowy,
który przygotuje do profesjonalnego prowadzenia szkoleń
w zakresie Edukacji Ludzi Dorosłych
Program bazuje na pierwszym w Polsce poradniku
„Jak szkolić sprzedawców ubezpieczeń?”
Poltext, Warszawa 1998
Cele:

• Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik trenerskich
• Zapoznanie uczestników z logistyką szkoleń
• Zapoznanie uczestników z zasadami wizualizacji treści szkoleń
• Ocena i zastosowanie różnych standardów nauczania w oparciu o doświadczenia zdobyte na rodzimym i międzynarodowym rynku szkoleniowym
• Analiza, interpretacja i raportowanie w zakresie sprawozdań przed i po szkoleniowych i innych pokrewnych informacji dla różnych grup odbiorców
• Zapoznanie się z logistyką przeprowadzania zajęć i kursów na podstawie uwarunkowań i specyfiki zależnych od danego sektora rynku.
Uczestnicy:

Menedżerowie ds. szkoleń, trenerzy, pracownicy działów szkoleniowych, działów sprzedaży, działów personalnych oraz osoby, które chciałyby rozumieć, interpretować, tworzyć plany szkoleń, projekty szkoleń, interpretować, realizować i prowadzić szkolenia.
Program kursu zakłada znajomość podstawowych procedur i zasad komponowania i realizowania szkoleń.

Program kursu:

Jest to kurs składający się z modułów łączących wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady, case study, coaching oraz samodzielną pracę w domu (ćwiczenia i testy). Uczestnicy otrzymują materiały kursowe składające się z części teoretycznej stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień z zakresu Edukacji Ludzi Dorosłych oraz praktycznej, w formie ćwiczeń, przykładów i ich rozwiązań.

Program kursu składa się z VI modułów, a każdy moduł z dwudniowych sesji (zorganizowanych w siedzibie uczestnika), oddzielonych przerwami na dalszą samodzielną pracę w firmie i domu. W ciągu tych przerw uczestnicy będą przygotowywać materiały związane z własnymi zadaniami w pracy i rozwiązywać zadania i testy. Zadania i testy zostaną przesłane do naszej oceny, my z kolei prześlemy uczestnikom pełne rozwiązania, które umożliwią samodzielne sprawdzenie pracy. W celu zapewnienia kontaktu z wykładowcami na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących zadań domowych, udostępniona zostanie hot-line z wykładowcą.

Po zrealizowanym programie szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat FTS.
Zgodnie z rozumieniem F.T.S. wyróżniamy następujące role trenerskie i odpowiadające im często obszary działania w Departamencie Szkoleń :
• Trener Logistyk – osoba zajmująca się przygotowywaniem szkoleń od strony formalnej, listy, sale, zaproszenia etc. czasem z racji obecności w ośrodku szkoleniowym krótki kontakt z grupą w celu przekazania informacji lub komunikatu

• Trener Dydaktyk – osoba zajmująca się spisywaniem procedur, pisaniem materiałów szkoleniowych , przygotowująca prezentacje

• Trener Prezenter – osoba przygotowana do prowadzenia wykładów lub prezentacji dla różnych grup, potrafi sprawnie przekazywać wiedzę według przygotowanych schematów prezentacji

• Trener Aktywny – osoba przygotowana do prowadzenia zajęć w formie aktywnej opartej na pracy z grupą, zna i rozumie procesy grupowe w trakcie formowania się grupy roboczej, potrafi sterować procesami grupowymi oraz procesami dydaktycznymi, posiada umiejętność coachingu

• Trener Kreatywny – osoba posiadająca umiejętności trenera aktywnego oraz potrafiąca na podstawie własnych doświadczeń oraz rozpoznania potrzeb stworzyć własny autorski program szkoleniowy, napisać materiały szkoleniowe i przeprowadzać szkolenie

• Trener Master – trener mistrz, osoba łącząca wszystkie umiejętności w tym trenera aktywnego i kreatywnego a ponadto potrafiąca przygotować innych potencjalnych trenerów do pracy zarówno na programach własnych jak i innych

Charakterystyka poszczególnych Trenerów

Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności

• Trener Logistyk • kilka tygodni w firmie
• znajomość polityki firmy
• znajomość polityki szkoleniowej
• znajomość średnio I długoterminowego planu rozwoju
• plan rozwoju kadr
• opis stanowisk
• opis karier
• statystyka zatrudnienia: rotacja, fluktuacja, retencja
• budżet i plan finansowy
Psychiczne:
systematyczny, pedantyczny, dociekliwy, sprawdzający, organizator, niedowiarek
Umiejętności:

• obsługa komputera: Word, Excel, Access
• prawo jazdy

• Trener Dydaktyk • znajomość procedur obowiązujących w firmie
• znajomość dróg komunikowania
• znajomość produktu
• znajomość usług
• znajomość misji firmy
• znajomość filozofii firmy • Psychiczne:
syntetyczny umysł., umiejętność obserwacji i opisywania, umiejętność definiowania, umiejętność uogólniania, umiejętność proceduralnego myślenia,

• Umiejętności:

• znajomość obsługi komputera: Word, PowerPoint, Corel, Excel
• obsługa kopiarek, bindownic, zgrzewarek, krajalnic,
• podstawowa wiedza edytorska
• znajomość gramatyki,
• umiejętność redagowania tekstów,
• umiejętność dobierania przykładów dydaktycznych,
• umiejętność planowania procesów uczenia się,
• umiejętność pisania materiałów dydaktycznych dla uczestników,
• umiejętność pisania materiałów dla trenera
Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności
• Trener Prezenter • znajomość zagadnienia
• znajomość grup docelowych
• praktyka w prowadzeniu szkoleń
• donośny głos
• dobra dykcja
• umiejętność głośnego mówienia
• dobra znajomość gramatyki
Psychiczne:
otwarty na kontakty,
otwarty na tłum,
potrafiący skupić się w trudnych warunkach
wierzący w siebie,
umiejący szybko analizować sytuację

Umiejętności:

• znajomość pracy z PowerPoint
• umiejętność obsługi rzutnika multimedialnego
• umiejętność obsługi overhead projektora
• umiejętność pracy z flipchartem
• umiejętność pracy z rzutnikiem slajdów
• umiejętność wyraźnego pisania
• umiejętność pisania kapitalikami
• umiejętność dostosowania tempa do rodzaju materiałów
Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności
• Trener Aktywny • Takie jak trener prezenter

• Założenie idealne -doświadczenie w prowadzeniu szkoleń jako prezenter
– min. 20 grup,
– min. 6 miesięcy,
– min. 100 godzin,
Psychiczne:

jak trener prezenter
umiejący szybko analizować sytuację
dostosowujący się do procesu grupowego,

Umiejętności:

• jak trener prezenter
• znajomość dynamiki grupy
• umiejętność wywoływania procesów grupowych,
• umiejętność sterowania procesami grupowymi

• umiejętność postawienia siebie w cieniu wobec grupy
• umiejętność coachingu
• umiejętność sterowania procesem dydaktycznym
• znajomość technik pracy z grupą
• Trener Kreatywny • jak trener aktywny
• dodatkowo pisanie i tworzenie zajęć i materiałów
• wprowadzanie innowacji w trakcie zajęć
• ćwiczenie elementów własnych zajęć z grupą
• pisanie komentarza trenerskiego
• znajomość określonej literatury przedmiotu Psychiczne:

jak trener aktywny oraz dydaktyk
umiejętność obserwowania i generalizowania

Umiejętności:
• jak trener aktywny
• napisanie własnego scenariusza na podstawie analizy potrzeb grupy

Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności
• Trener „Master” • jak aktywny i kreatywny

• Założenie idealne -doświadczenie w prowadzeniu szkoleń jako aktywny trener
– min. 100 grup,
– min. 2 lata,
– min. 1000 godzin,

• przeprowadzenie min. 25 kursów wg własnej koncepcji

• napisanie min. 3 materiałów szkoleniowych dla uczestników

• napisanie min. 3 podręczników trenerskich z uwagami Psychiczne:

• jak trener kreatywny
• chęć dzielenia się własną wiedzą

Umiejętności:

• jak trener kreatywny
• umiejętność rozpisania procesu dydaktycznego dla własnych kursów
• umiejętność pisania ćwiczeń trenerskich z komentarzem trenerskim

Budowa kursu
Poziom I
Część I

Część II
Profesjonalne opanowanie zagadnień dla logistyka i dydaktyka

Profesjonalne opanowanie zagadnień dla prezentera i trenera aktywnego

Poziom II
Profesjonalne opanowanie zagadnień dla trenera kreatywnego

Poziom III
Profesjonalne opanowanie zagadnień dla Master Trainer

W większości przypadków problem firm polega na braku rozróżnienia poziomów działań trenerów oraz braku wszystkich etapów szkolenia.
POZIOM I
Program

MODUŁ I (2 dni)
Dzień I ( 8 godz. )
Temat: Komunikowanie interpersonalne a praca z grupą

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do sprawnego porozumiewania się, rozumienia i odczytywania potrzeb rozmówców oraz szybkiego zauważania konfliktów

• Logistyka kursu
• Zasady współpracy
• Określanie potrzeb
• Autoprezentacje uczestników

Zagadnienia z komunikowania interpersonalnego

• Wprowadzenie do problematyki komunikowania interpersonalnego
• Komunikowanie interpersonalne
– Prawa komunikowania interpersonalnego
– Płaszczyzny komunikowania
– Języki komunikowania
– Sposoby słuchania
• Struktura wypowiedzi

Zagadnienia z zakresu neurolingwistyki
• Wprowadzenie do neurolingwistyki
• Podstawowe kanały wypowiedzi
• Tworzenie wypowiedzi skierowanych do grup
POZIOM I

MODUŁ I
Dzień II (8 godz.)

Temat: Logistyka kursu

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do planowania i organizowania kursu z uwzględnieniem wszystkich parametrów logistycznych. Wywierają one wpływ na proces uczenia się.

Planowanie szkolenia
• Wymogi formalne
• Kryteria czasu
• Kryteria miejsca
• Kryteria kompetencji
• Kryteria celu
• Kryteria efektów
• Kryteria dodatkowych działań i możliwości

Współpraca z ośrodkiem szkoleniowym
• Kryteria wyboru
• Tworzenie matryc decyzyjnych

Raporty i sprawozdania
• Adresat raportu
• Treść
• Cel i sens
Na zakończenie drugiego dnia zajęć uczestnicy szkolenia otrzymają zadanie do wykonania

Zadanie domowe:
Stworzyć listy checkingowe wspomagające własne planowanie szkoleń z uwzględnieniem istotnych czynników.

POZIOM I

MODUŁ II (2 dni)

Temat: Dydaktyka (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do kontrolowania procesów dydaktycznych, projektowania sesji szkoleniowych, kontrolowania materiałów, tworzenia warsztatów

• Wprowadzenie do zagadnień dydaktycznych
• Planowanie i projektowanie sesji szkoleniowych
• Przygotowywanie materiałów
• Cele kognitywne szkolenia
• Cele afektywne szkolenia
• Rola i zadania wykładowcy/trenera/prezentera
• Prezentacje i coaching
• Warsztat pracy
• Środki techniki wizualnej

Na zakończenie drugiego dnia zajęć uczestnicy szkolenia otrzymają zadanie do wykonania

Zadanie domowe
Przygotować:
• Plan merytoryczny szkolenia
– cele szkolenia
– planowane techniki pracy
– wstępne przygotowanie przez uczestników prezentacji z zakresu ich zagadnień szkoleniowych (w programie Power Point)

Część korespondencyjna przez okres około dwóch tygodni (samodzielna nauka w domu, rozwiązywanie testów, zadań, kontakt @-mailowy z wykładowcą).
POZIOM II

MODUŁ III (2 dni)

Temat: Prezentacje i prowadzenie zajęć (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do profesjonalnego prowadzenia zajęć i prezentacji – wykształcenie umiejętności warsztatowych

• Wprowadzenie do prowadzenia zajęć
• Wywieranie wpływu na rozmówców
• Ćwiczenia w prowadzeniu zajęć
• Technika pracy z „trudną grupą”
• Ćwiczenia z pracy „z trudną grupą”
• Prezentacje
• Coaching
• Nagrywanie na video
• Praca ze skryptem samorozwoju

SKRYPT SAMOROZWOJU

Po zakończonej drugiego modułu uczestnicy szkolenia dostaną zarejestrowane na kasecie VHS własne prezentacje oraz skrypt do pracy indywidualnej.

Skrypt jest skonstruowany w taki sposób, aby uczestnik szkolenia mógł odpowiedzieć na pytania oglądając kilkakrotnie własną prezentację. Po odpowiedzi na wszystkie pytania uczestnik będzie miał wypracowany nawyk samokontroli w trakcie własnej pracy trenerskiej.

W pracy trenera podobnie jak i w innych dziedzinach życia wyróżnić można następujące stadia rozwoju kompetencji:
Przejście przez skrypt stanowi bardzo ważny element świadomej pracy nad sobą samym. Jest to praca od poziomu 2 aby przejść przez poziom 3 i dojść do rozwoju 4 poziomu kompetencji.

Ten element pracy jest efektem wynikającym z know-how F.T.S. Jest on wypadkową naszego wewnętrznego systemu jakości APSZE.

Przejście przez skrypt nie tylko przypomina i umacnia nabytą wiedzę ale stanowi równocześnie jeden z kluczowych elementów wdrażania nabytych umiejętności w celu zagwarantowania efektów.
POZIOM II

MODUŁ IV (2 dni)

Temat: Praca z grupą (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do zrozumienia problemu dynamiki grupy i kontrolowania procesów grupowych w trakcie szkolenia

• Omówienie zadań domowych
• Wprowadzenie w techniki pracy z grupą
• Dynamika grupy
• Płaszczyzny grupy
• Podstawowe typy zachowań
• Diagnozowanie problemów
• Rozwiązywanie problemów na płaszczyźnie rzeczowej i psychospołecznej
• Zarządzanie konfliktem
• Wywoływanie procesów grupowych i kierowanie procesami grupowymi
• Mowa ciała
• Prezentacje
• Nagrywanie prezentacji na video
• Coaching
• Praca ze skryptem samorozwoju

Poziom wysoko zawansowany
Trener kreatywny
Master trener
POZIOM III

MODUŁ V (2 dni)

Temat: Konsolidacja wiedzy – tworzenie własnego kursu (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do sprawnego tworzenia własnego kursu w oparciu o profesjonalną metodologię pracy
• Powtórka i konsolidacja wiedzy dotyczącej prowadzenia zajęć i dydaktyki
• Powody i przesłanki do stworzenia własnego kursu
• Ustalenia ze zwierzchnikami
– potrzeby
– misja i filozofia firmy
• W ogniu krytyki – argumentacja i kontrargumentacja
• Plan kursu
• Metody pracy
• Środki dydaktyczne
• Treść poszczególnych sesji a warsztat pracy
• Przeprowadzanie fragmentów sesji w czasie rzeczywistym
• Nagrywanie na video
• Praca ze skryptem samorozwoju

POZIOM III

MODUŁ VI (2 dni)

Temat: Trener Master – mistrz i wzór dla innych trenerów (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do sprawnego kształcenia trenerów w oparciu o profesjonalne metody pracy, własne doświadczenie i wiedzę własną.
• Powtórka i konsolidacja wiedzy dotyczącej prowadzenia własnych zajęć i doświadczeń dydaktyki
• Tworzenie „Złotych reguł”
• Ulubione formy i metody pracy
• Warsztat uniwersalnych umiejętności mistrza
• Indywidualne reguły ustawicznego kształcenia
• Literatura i doświadczenia ułatwiające pracę
• Scenariusz szkolenia trenerskiego
• Realizacja fragmentu zajęć w czasie rzeczywistym
• Nagrywanie na video
• Praca z skryptem samorozwoju

Program trenerski – podsumowanie

Pełny program TTT trwa 12 dni.

Zgodnie z sugestiami uczestników konsultujemy i układamy dzień zajęć dostosowując do ich potrzeb.. Tak więc tematy modułowe mogą być ruchome i zmieniane w trakcie trwania kursu.
W zależności od posiadanej wiedzy uczestnicy kursu mogą wybrać moduł zawierający najbardziej interesujące ich zagadnienia

Zajęcia odbywać się będą w małych, kameralnych grupach .

Wybór realizacji kursu zależy od Państwa decyzji.
Po zakończeniu poziomu I i II absolwenci będą przygotowani do :
• Zaplanowania logistycznego szkolenia
• Napisania materiałów dydaktycznych
• Przygotowania i przeprowadzenia prezentacji/wykładu
• Prowadzenia zajęć aktywizującymi metodami Edukacji Ludzi Dorosłych

Po zakończeniu III poziomu kursu absolwenci będą przygotowani do :
• Tworzenia własnych zajęć w oparciu o własną praktykę i umiejętność analizowania potrzeb własnej organizacji
• Kształcenia trenerów według własnych metod autorskich
Uwaga

• Czas trwania poszczególnych sesji w trakcie realizowania programu może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
• Początek i koniec żadnego dnia seminarium nie zmienia się.
• Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie dużo notowania.
• Zdjęcia z seminarium oraz wypowiedzi nagrane mogą zostać umieszczone na stronach www.

Zapraszam

dr Andrzej Fesnak, EFC®
European Financial Consultant

www.andrzejfesnak.pl
www.twitter.com/AndrzejFesnak
afesnak@gmail.com
GSM:+48 602273971

TRAIN THE TRAINERS
Autorski program szkoleniowy,
który przygotuje do profesjonalnego prowadzenia szkoleń
w zakresie Edukacji Ludzi Dorosłych
Autor programu dr Andrzej Fesnak, EFC® napisał
Pierwszy w Polsce poradnik
„Jak szkolić sprzedawców ubezpieczeń?”
Poltext, Warszawa 1998
Cele:

• Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik trenerskich
• Zapoznanie uczestników z logistyką szkoleń
• Zapoznanie uczestników z zasadami wizualizacji treści szkoleń
• Ocena i zastosowanie różnych standardów nauczania w oparciu o doświadczenia zdobyte na rodzimym i międzynarodowym rynku szkoleniowym
• Analiza, interpretacja i raportowanie w zakresie sprawozdań przed i po szkoleniowych i innych pokrewnych informacji dla różnych grup odbiorców
• Zapoznanie się z logistyką przeprowadzania zajęć i kursów na podstawie uwarunkowań i specyfiki zależnych od danego sektora rynku.
Uczestnicy:

Menedżerowie ds. szkoleń, trenerzy, pracownicy działów szkoleniowych, działów sprzedaży, działów personalnych oraz osoby, które chciałyby rozumieć, interpretować, tworzyć plany szkoleń, projekty szkoleń, interpretować, realizować i prowadzić szkolenia.
Program kursu zakłada znajomość podstawowych procedur i zasad komponowania i realizowania szkoleń.

Program kursu:

Jest to kurs składający się z modułów łączących wykłady, sesje pytań i odpowiedzi, praktyczne ćwiczenia i przykłady, case study, coaching oraz samodzielną pracę w domu (ćwiczenia i testy). Uczestnicy otrzymują materiały kursowe składające się z części teoretycznej stanowiącej streszczenie kluczowych zagadnień z zakresu Edukacji Ludzi Dorosłych oraz praktycznej, w formie ćwiczeń, przykładów i ich rozwiązań.

Program kursu składa się z VI modułów, a każdy moduł z dwudniowych sesji (zorganizowanych w siedzibie uczestnika), oddzielonych przerwami na dalszą samodzielną pracę w firmie i domu. W ciągu tych przerw uczestnicy będą przygotowywać materiały związane z własnymi zadaniami w pracy i rozwiązywać zadania i testy. Zadania i testy zostaną przesłane do naszej oceny, my z kolei prześlemy uczestnikom pełne rozwiązania, które umożliwią samodzielne sprawdzenie pracy. W celu zapewnienia kontaktu z wykładowcami na wypadek jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących zadań domowych, udostępniona zostanie hot-line z wykładowcą.

Po zrealizowanym programie szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikat FTS.
Zgodnie z rozumieniem F.T.S. wyróżniamy następujące role trenerskie i odpowiadające im często obszary działania w Departamencie Szkoleń :
• Trener Logistyk – osoba zajmująca się przygotowywaniem szkoleń od strony formalnej, listy, sale, zaproszenia etc. czasem z racji obecności w ośrodku szkoleniowym krótki kontakt z grupą w celu przekazania informacji lub komunikatu

• Trener Dydaktyk – osoba zajmująca się spisywaniem procedur, pisaniem materiałów szkoleniowych , przygotowująca prezentacje

• Trener Prezenter – osoba przygotowana do prowadzenia wykładów lub prezentacji dla różnych grup, potrafi sprawnie przekazywać wiedzę według przygotowanych schematów prezentacji

• Trener Aktywny – osoba przygotowana do prowadzenia zajęć w formie aktywnej opartej na pracy z grupą, zna i rozumie procesy grupowe w trakcie formowania się grupy roboczej, potrafi sterować procesami grupowymi oraz procesami dydaktycznymi, posiada umiejętność coachingu

• Trener Kreatywny – osoba posiadająca umiejętności trenera aktywnego oraz potrafiąca na podstawie własnych doświadczeń oraz rozpoznania potrzeb stworzyć własny autorski program szkoleniowy, napisać materiały szkoleniowe i przeprowadzać szkolenie

• Trener Master – trener mistrz, osoba łącząca wszystkie umiejętności w tym trenera aktywnego i kreatywnego a ponadto potrafiąca przygotować innych potencjalnych trenerów do pracy zarówno na programach własnych jak i innych

Charakterystyka poszczególnych Trenerów

Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności

• Trener Logistyk • kilka tygodni w firmie
• znajomość polityki firmy
• znajomość polityki szkoleniowej
• znajomość średnio I długoterminowego planu rozwoju
• plan rozwoju kadr
• opis stanowisk
• opis karier
• statystyka zatrudnienia: rotacja, fluktuacja, retencja
• budżet i plan finansowy
Psychiczne:
systematyczny, pedantyczny, dociekliwy, sprawdzający, organizator, niedowiarek
Umiejętności:

• obsługa komputera: Word, Excel, Access
• prawo jazdy

• Trener Dydaktyk • znajomość procedur obowiązujących w firmie
• znajomość dróg komunikowania
• znajomość produktu
• znajomość usług
• znajomość misji firmy
• znajomość filozofii firmy • Psychiczne:
syntetyczny umysł., umiejętność obserwacji i opisywania, umiejętność definiowania, umiejętność uogólniania, umiejętność proceduralnego myślenia,

• Umiejętności:

• znajomość obsługi komputera: Word, PowerPoint, Corel, Excel
• obsługa kopiarek, bindownic, zgrzewarek, krajalnic,
• podstawowa wiedza edytorska
• znajomość gramatyki,
• umiejętność redagowania tekstów,
• umiejętność dobierania przykładów dydaktycznych,
• umiejętność planowania procesów uczenia się,
• umiejętność pisania materiałów dydaktycznych dla uczestników,
• umiejętność pisania materiałów dla trenera
Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności
• Trener Prezenter • znajomość zagadnienia
• znajomość grup docelowych
• praktyka w prowadzeniu szkoleń
• donośny głos
• dobra dykcja
• umiejętność głośnego mówienia
• dobra znajomość gramatyki
Psychiczne:
otwarty na kontakty,
otwarty na tłum,
potrafiący skupić się w trudnych warunkach
wierzący w siebie,
umiejący szybko analizować sytuację

Umiejętności:

• znajomość pracy z PowerPoint
• umiejętność obsługi rzutnika multimedialnego
• umiejętność obsługi overhead projektora
• umiejętność pracy z flipchartem
• umiejętność pracy z rzutnikiem slajdów
• umiejętność wyraźnego pisania
• umiejętność pisania kapitalikami
• umiejętność dostosowania tempa do rodzaju materiałów
Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności
• Trener Aktywny • Takie jak trener prezenter

• Założenie idealne -doświadczenie w prowadzeniu szkoleń jako prezenter
– min. 20 grup,
– min. 6 miesięcy,
– min. 100 godzin,
Psychiczne:

jak trener prezenter
umiejący szybko analizować sytuację
dostosowujący się do procesu grupowego,

Umiejętności:

• jak trener prezenter
• znajomość dynamiki grupy
• umiejętność wywoływania procesów grupowych,
• umiejętność sterowania procesami grupowymi

• umiejętność postawienia siebie w cieniu wobec grupy
• umiejętność coachingu
• umiejętność sterowania procesem dydaktycznym
• znajomość technik pracy z grupą
• Trener Kreatywny • jak trener aktywny
• dodatkowo pisanie i tworzenie zajęć i materiałów
• wprowadzanie innowacji w trakcie zajęć
• ćwiczenie elementów własnych zajęć z grupą
• pisanie komentarza trenerskiego
• znajomość określonej literatury przedmiotu Psychiczne:

jak trener aktywny oraz dydaktyk
umiejętność obserwowania i generalizowania

Umiejętności:
• jak trener aktywny
• napisanie własnego scenariusza na podstawie analizy potrzeb grupy

Rodzaj Wymagania formalne Cechy i umiejętności
• Trener „Master” • jak aktywny i kreatywny

• Założenie idealne -doświadczenie w prowadzeniu szkoleń jako aktywny trener
– min. 100 grup,
– min. 2 lata,
– min. 1000 godzin,

• przeprowadzenie min. 25 kursów wg własnej koncepcji

• napisanie min. 3 materiałów szkoleniowych dla uczestników

• napisanie min. 3 podręczników trenerskich z uwagami Psychiczne:

• jak trener kreatywny
• chęć dzielenia się własną wiedzą

Umiejętności:

• jak trener kreatywny
• umiejętność rozpisania procesu dydaktycznego dla własnych kursów
• umiejętność pisania ćwiczeń trenerskich z komentarzem trenerskim

Budowa kursu
Poziom I
Część I

Część II
Profesjonalne opanowanie zagadnień dla logistyka i dydaktyka

Profesjonalne opanowanie zagadnień dla prezentera i trenera aktywnego

Poziom II
Profesjonalne opanowanie zagadnień dla trenera kreatywnego

Poziom III
Profesjonalne opanowanie zagadnień dla Master Trainer

W większości przypadków problem firm polega na braku rozróżnienia poziomów działań trenerów oraz braku wszystkich etapów szkolenia.
POZIOM I
Program

MODUŁ I (2 dni)
Dzień I ( 8 godz. )
Temat: Komunikowanie interpersonalne a praca z grupą

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do sprawnego porozumiewania się, rozumienia i odczytywania potrzeb rozmówców oraz szybkiego zauważania konfliktów

• Logistyka kursu
• Zasady współpracy
• Określanie potrzeb
• Autoprezentacje uczestników

Zagadnienia z komunikowania interpersonalnego

• Wprowadzenie do problematyki komunikowania interpersonalnego
• Komunikowanie interpersonalne
– Prawa komunikowania interpersonalnego
– Płaszczyzny komunikowania
– Języki komunikowania
– Sposoby słuchania
• Struktura wypowiedzi

Zagadnienia z zakresu neurolingwistyki
• Wprowadzenie do neurolingwistyki
• Podstawowe kanały wypowiedzi
• Tworzenie wypowiedzi skierowanych do grup
POZIOM I

MODUŁ I
Dzień II (8 godz.)

Temat: Logistyka kursu

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do planowania i organizowania kursu z uwzględnieniem wszystkich parametrów logistycznych. Wywierają one wpływ na proces uczenia się.

Planowanie szkolenia
• Wymogi formalne
• Kryteria czasu
• Kryteria miejsca
• Kryteria kompetencji
• Kryteria celu
• Kryteria efektów
• Kryteria dodatkowych działań i możliwości

Współpraca z ośrodkiem szkoleniowym
• Kryteria wyboru
• Tworzenie matryc decyzyjnych

Raporty i sprawozdania
• Adresat raportu
• Treść
• Cel i sens
Na zakończenie drugiego dnia zajęć uczestnicy szkolenia otrzymają zadanie do wykonania

Zadanie domowe:
Stworzyć listy checkingowe wspomagające własne planowanie szkoleń z uwzględnieniem istotnych czynników.

POZIOM I

MODUŁ II (2 dni)

Temat: Dydaktyka (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do kontrolowania procesów dydaktycznych, projektowania sesji szkoleniowych, kontrolowania materiałów, tworzenia warsztatów

• Wprowadzenie do zagadnień dydaktycznych
• Planowanie i projektowanie sesji szkoleniowych
• Przygotowywanie materiałów
• Cele kognitywne szkolenia
• Cele afektywne szkolenia
• Rola i zadania wykładowcy/trenera/prezentera
• Prezentacje i coaching
• Warsztat pracy
• Środki techniki wizualnej

Na zakończenie drugiego dnia zajęć uczestnicy szkolenia otrzymają zadanie do wykonania

Zadanie domowe
Przygotować:
• Plan merytoryczny szkolenia
– cele szkolenia
– planowane techniki pracy
– wstępne przygotowanie przez uczestników prezentacji z zakresu ich zagadnień szkoleniowych (w programie Power Point)

Część korespondencyjna przez okres około dwóch tygodni (samodzielna nauka w domu, rozwiązywanie testów, zadań, kontakt @-mailowy z wykładowcą).
POZIOM II

MODUŁ III (2 dni)

Temat: Prezentacje i prowadzenie zajęć (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do profesjonalnego prowadzenia zajęć i prezentacji – wykształcenie umiejętności warsztatowych

• Wprowadzenie do prowadzenia zajęć
• Wywieranie wpływu na rozmówców
• Ćwiczenia w prowadzeniu zajęć
• Technika pracy z „trudną grupą”
• Ćwiczenia z pracy „z trudną grupą”
• Prezentacje
• Coaching
• Nagrywanie na video
• Praca ze skryptem samorozwoju

SKRYPT SAMOROZWOJU

Po zakończonej drugiego modułu uczestnicy szkolenia dostaną zarejestrowane na kasecie VHS własne prezentacje oraz skrypt do pracy indywidualnej.

Skrypt jest skonstruowany w taki sposób, aby uczestnik szkolenia mógł odpowiedzieć na pytania oglądając kilkakrotnie własną prezentację. Po odpowiedzi na wszystkie pytania uczestnik będzie miał wypracowany nawyk samokontroli w trakcie własnej pracy trenerskiej.

W pracy trenera podobnie jak i w innych dziedzinach życia wyróżnić można następujące stadia rozwoju kompetencji:
Przejście przez skrypt stanowi bardzo ważny element świadomej pracy nad sobą samym. Jest to praca od poziomu 2 aby przejść przez poziom 3 i dojść do rozwoju 4 poziomu kompetencji.

Ten element pracy jest efektem wynikającym z know-how F.T.S. Jest on wypadkową naszego wewnętrznego systemu jakości APSZE.

Przejście przez skrypt nie tylko przypomina i umacnia nabytą wiedzę ale stanowi równocześnie jeden z kluczowych elementów wdrażania nabytych umiejętności w celu zagwarantowania efektów.
POZIOM II

MODUŁ IV (2 dni)

Temat: Praca z grupą (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do zrozumienia problemu dynamiki grupy i kontrolowania procesów grupowych w trakcie szkolenia

• Omówienie zadań domowych
• Wprowadzenie w techniki pracy z grupą
• Dynamika grupy
• Płaszczyzny grupy
• Podstawowe typy zachowań
• Diagnozowanie problemów
• Rozwiązywanie problemów na płaszczyźnie rzeczowej i psychospołecznej
• Zarządzanie konfliktem
• Wywoływanie procesów grupowych i kierowanie procesami grupowymi
• Mowa ciała
• Prezentacje
• Nagrywanie prezentacji na video
• Coaching
• Praca ze skryptem samorozwoju

Poziom wysoko zawansowany
Trener kreatywny
Master trener
POZIOM III

MODUŁ V (2 dni)

Temat: Konsolidacja wiedzy – tworzenie własnego kursu (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do sprawnego tworzenia własnego kursu w oparciu o profesjonalną metodologię pracy
• Powtórka i konsolidacja wiedzy dotyczącej prowadzenia zajęć i dydaktyki
• Powody i przesłanki do stworzenia własnego kursu
• Ustalenia ze zwierzchnikami
– potrzeby
– misja i filozofia firmy
• W ogniu krytyki – argumentacja i kontrargumentacja
• Plan kursu
• Metody pracy
• Środki dydaktyczne
• Treść poszczególnych sesji a warsztat pracy
• Przeprowadzanie fragmentów sesji w czasie rzeczywistym
• Nagrywanie na video
• Praca ze skryptem samorozwoju

POZIOM III

MODUŁ VI (2 dni)

Temat: Trener Master – mistrz i wzór dla innych trenerów (16 godz. zajęć)

Cel: Zagadnienia potrzebne trenerowi do sprawnego kształcenia trenerów w oparciu o profesjonalne metody pracy, własne doświadczenie i wiedzę własną.
• Powtórka i konsolidacja wiedzy dotyczącej prowadzenia własnych zajęć i doświadczeń dydaktyki
• Tworzenie „Złotych reguł”
• Ulubione formy i metody pracy
• Warsztat uniwersalnych umiejętności mistrza
• Indywidualne reguły ustawicznego kształcenia
• Literatura i doświadczenia ułatwiające pracę
• Scenariusz szkolenia trenerskiego
• Realizacja fragmentu zajęć w czasie rzeczywistym
• Nagrywanie na video
• Praca z skryptem samorozwoju

Program trenerski – podsumowanie

Pełny program TTT trwa 12 dni.

Zgodnie z sugestiami uczestników konsultujemy i układamy dzień zajęć dostosowując do ich potrzeb.. Tak więc tematy modułowe mogą być ruchome i zmieniane w trakcie trwania kursu.
W zależności od posiadanej wiedzy uczestnicy kursu mogą wybrać moduł zawierający najbardziej interesujące ich zagadnienia

Zajęcia odbywać się będą w małych, kameralnych grupach .

Wybór realizacji kursu zależy od Państwa decyzji.
Po zakończeniu poziomu I i II absolwenci będą przygotowani do :
• Zaplanowania logistycznego szkolenia
• Napisania materiałów dydaktycznych
• Przygotowania i przeprowadzenia prezentacji/wykładu
• Prowadzenia zajęć aktywizującymi metodami Edukacji Ludzi Dorosłych

Po zakończeniu III poziomu kursu absolwenci będą przygotowani do :
• Tworzenia własnych zajęć w oparciu o własną praktykę i umiejętność analizowania potrzeb własnej organizacji
• Kształcenia trenerów według własnych metod autorskich
Uwaga

• Czas trwania poszczególnych sesji w trakcie realizowania programu może ulec małej zmianie ze względu na tempo uczenia się uczestników.
• Początek i koniec żadnego dnia seminarium nie zmienia się.
• Jeśli nosisz okulary do czytania lub szkła kontaktowe – weź je, bo będzie dużo notowania.
• Zdjęcia z seminarium oraz wypowiedzi nagrane mogą zostać umieszczone na stronach www.

Zapraszam

dr Andrzej Fesnak, EFC®
European Financial Consultant

GSM:+48 602273971

Spis treści

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Inne wpisy

1 Wiadomości ogólne

Punkt 1 Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://dev.andrzejfesnak.pl Punkt 2 Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Agencja Reklamowa Garus Marianna, EFG®, EFC® 41-706 Ruda Śląska

Czytaj więcej »